Qapuk

Sludrechatollet – Dansk på mobilen

Lærervejledning til Qapuk Sprogapp 

QAPUK er en sprogapplikation, der har det enkle formål at hjælpe unge grønlændere til at forbedre deres sproglige evner på dansk. Det vil vi gerne gøre på en måde, der er sjov og vedkommende. Derfor har vi taget udgangspunkt i den grønlandske ungdomskultur, det grønlandske landskab, bylivet og begrebsverden. Målgruppen er derfor de unge, der oplever overgangen fra folkeskolen til gymnasiet som ufremkommelig, fordi de går fra én kultur og ét sprog i folkeskolen til ét nyt undervisningssprog – og en anden skolekultur – når de starter i 1.g. 

Vi ved, at der på gymnasierne i Grønland bliver arbejdet med at lave grammatiske grundkurser for eleverne i 1.g, og i danskfaget arbejdes der – selvfølgelig – løbende med sprog og sproglig bevidsthed. Men der kan mangle tid til at arbejde med de basale grammatiske emner som ordstilling, adjektiver, idiomer og udtale.

Her kan Qapuk hjælpe

Appen er opbygget omkring nogle grammatiske kerneområder som adjektiver, verbers bøjning og brug af præpositioner. Der er også opgaver om udtale, brug af talemåder og ordstilling. Hvert sproglige område er knyttet til en by i Grønland, og efter hver færdiggjort opgave er der en kort video med en ung, kendt grønlænder, der fortæller om, hvordan det at lære dansk, har været et vigtigt redskab til at komme videre ud i verden. Det er vores ønske at omtale dansk som et redskab til at uddanne sig og nå sine drømme – og ikke se det som et mål i sig selv. 

At Qapuk er en app, har den fordel, at eleverne kan tilgå øvelserne gennem et medie som de med sikkerhed bruger hver dag og er trygge ved: deres smartphone. Til hvert emne er der en kort introduktionstekst og et link til en hjemmeside, der forklarer det grammatiske fænomen mere i dybden. Lærerens opgave bliver derfor i højere grad at bygge videre på den ny viden og måske undersøge, om eleven langsomt bliver bedre til at sætte ord på, hvilke områder, der er særligt svære for dem. 

Qapuk er på ingen måde tænkt som en erstatning for arbejdet med grammatik og sprog i undervisningen, men først og fremmest som et supplement til den sproglige bevidsthed, der hele tiden søges styrket – ikke kun i danskfaget, men på tværs af fagene i gymnasieskolen. 

Introduktionstekst til elever 

Dette er Qapuk. 

Qapuk er en sprogapp. 

Den kan hjælpe dig med hurtigt og nemt at blive bedre til dansk. Vi har talt med flere unge grønlændere, der har brugt det at kunne tale dansk som en vigtig brik i deres kunstneriske, politiske eller akademiske karriere. Vi har sammensat en række øvelser omkring grammatik, udtale og sprogbrug, der er nogle af de allervigtigste, hvis du gerne vil forbedre dit dansk og på den måde gøre din skolegang lettere og sjovere. 

Forholdsord (lat. Præpositioner) http://www.fjern-uv.dk/praepos.php

Forholdsord (lat. præposition) er ord, der beskriver et forhold – en placering position – mellem steder, ting, personer etc. 

På dansk står forholdsordene ofte foran nvaneordene, og det hedder derfor: 

Hundene boede uden for byen.

Det, der kan give udfordringer er, at forholdsordene kan give meget mening til en sætning. Der er for eksempel stor forskel på, om man henter vand på toilettet, eller toilettet. 

Følgende ord er forholdsord: i, på, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

Kan du bruge dem rigtigt?

Ordstilling http://www.fjern-uv.dk/ordst1.php

Ordstilling kan nemt give problemer, hvis man ikke har dansk som sit førstesprog. Hovedreglen er, at der findes to slags sætninger; en fremsættende ordstilling, og en omvendt ordstilling. 

Den nemmeste måde at kende forskel på de to er at se på subjektet og verballeddets plads. 

Han sover nu (s v a) Her er subjektet på første plads –> fremsættende ordstilling

Nu sover han (a v s) Her er verballedet på første plads –> omvendt ordstilling 

Talemåde (lat. idiom)

Ordet ”talemåder” beskriver egentlig sig selv. For det er en bestemt måde at bruge sproget på. Det, der kan være svært – men også sjovt – er, at det ikke altid er til at gennemskue hvad en bestemt talemåde dækker over. Handler det om kager, når man har en kage i ovnen? Der er ikke nogen regler for, hvordan man kan finde ud af, hvad en talemåde betyder. Men jo flere, man kender, des bedre er man til at afkode, hvad det er, er egentlig bliver sagt, når din lærer beder dig om at stramme ballerne og bide i det sure æble. 

Prøv selv at se, hvor mange af følgende talemåder, du kender

Tillægsord (lat. adjektiver) http://www.fjern-uv.dk/adj.php

Dette er en ordklasse, der beskriver navneordene. Du kender måske ikke reglen, selvom du allerede bruger reglen, når du taler og skriver. Lad os tage tillægsordet ”fin”. Det hedder for eksempel: 

En fin pige

Men: Et fint hus

Tillægsordet bøjes efter, om navneordet er et t-ord eller en n-ord. Hvis du er i tvivl kan du altid bruge en ordbog. Du kan læse mere om tillægsord her. 

Udsagnsord (lat. verber) http://www.fjern-uv.dk/spverber.php

Udsagnsordene er den ordklasse, der fortæller noget om handling og bevægelse. Det, der kan være udfordrende er at finde ud af, hvilken grammatisk tid, man skal bruge til det, man gerne vil sige. Bagefter skal man også finde ud af, om udsagnsordet er regelmæssigt eller uregelmæssigt, altså om det ændrer sig i de forskellige tider. 

Nutid: Jeg ser nordlyset over hundepladsen

Datid: Jeg så nordlyset over hundepladsen

Hvis du er i tvivl, kan du altid bruge en ordbog. Men prøv at løse opgaverne og se, hvor mange verber, du har styr på. 

Udtale

Afhængigt af, hvor i verden man kommer fra, er det forskellige lyde og udtalemåde, der kan give udfordringer. For grønlændere er det typiske lydene fra konsonanterne b og p på dansk, som bliver udtalt anderledes end på grønlandsk.